Skapa SAML-metadata

Metadata som publiceras till Sweden Connect måste vara korrekt enligt Tekniskt ramverk.

En e-tjänst (Service Provider) som ansluter till Sweden Connect publicerar sin SAML metadata så att legitimeringstjänster (Identity Providers) på ett korrekt sätt kan betjäna skickade begäran om legitimering. Denna sida beskriver, i detalj, hur metadata skall se ut för att godkännas för publicering till Sweden Connects metadatatjänst.

Sweden Connect Tekniskt ramverk tillsammans med kompletterande regler för Sweden Connect-federationen reglerar hur metadata för en e-tjänst skall byggas upp.

I exemplen nedan används e-tjänsten Test my eID som är en tjänst som erbjuder möjligheten att testa sitt eID (utländska eller nationella) mot legitimeringstjänster inom Sweden Connect-federationen. Dess metadata kan du se här.

EntityID

Alla tjänster identifieras inom federationen med ett unikt entityID. Detta entityID skall vara en giltig URI.

 • Det är rekommenderat att använda olika entityID för en tjänst som förekommer både i test och produktion. Syftet är att underlätta support- och felsökning, samt att undvika onödiga fel.
<md:EntityDescriptor ... entityID="https://qa.test.swedenconnect.se/sp" ... 

Entitetskategorier

En e-tjänst måste deklarera ett antal s.k. entitetskategorier som har som syfte att göra utfästelser över de krav och egenskaper e-tjänster har kring anslutandet till Sweden Connect.

Test my eID deklarerar följande:

...
<mdattr:EntityAttributes xmlns:mdattr="urn:oasis:names:tc:SAML:metadata:attribute">
 <saml2:Attribute xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion" 
          Name="http://macedir.org/entity-category" 
          NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">
  <saml2:AttributeValue xsi:type="xsd:string">
   http://id.elegnamnden.se/ec/1.0/loa3-pnr
  <saml2:AttributeValue>
  <saml2:AttributeValue xsi:type="xsd:string">
   http://id.elegnamnden.se/ec/1.0/eidas-naturalperson
  </saml2:AttributeValue>
  <saml2:AttributeValue xsi:type="xsd:string">
   http://id.elegnamnden.se/st/1.0/public-sector-sp
  </saml2:AttributeValue>
  <saml2:AttributeValue 
  <saml2:AttributeValue xsi:type="xsd:string">
   http://id.swedenconnect.se/contract/sc/eid-choice-2017
  </saml2:AttributeValue>
 </saml2:Attribute>
</mdattr:EntityAttributes>
...
 • http://id.elegnamnden.se/ec/1.0/loa3-pnr - Skall deklareras av e-tjänster som nyttjar legitimeringstjänster enligt Valfrihetssystem 2017. Kategorin talar om att e-tjänsten vill legitimera användare enligt tillitsnivå 3 och med leverans av personnummer i intyg.
 • http://id.elegnamnden.se/ec/1.0/eidas-naturalperson - Skall deklareras av e-tjänster som legitimerar användare via den svenska eIDAS-noden.
 • http://id.elegnamnden.se/st/1.0/public-sector-sp - Indikerar att e-tjänsten är en tjänst för offentlig verksamhet.

Se också sidan Entitetskategorier och tillitsnivåer i Sweden Connect som har ett avsnitt som går igenom möjliga entitetskategorier.

Information för visning i gränssnitt

De legitimeringstjänster som verkar i Sweden Connect använder sig av e-tjänsters metadata för att kunna visa upp namn och logotyp i användargränssnittet då en användare legitimerar sig. Det är därför väldigt viktigt att denna information är korrekt.

Denna information deklareras i metadata-elementet UIInfo enligt nedanstående exempel:

...
<md:Extensions>
 <mdui:UIInfo xmlns:mdui="urn:oasis:names:tc:SAML:metadata:ui">
  <mdui:DisplayName xml:lang="sv">Testa ditt eID</mdui:DisplayName>
  <mdui:DisplayName xml:lang="en">Test your eID</mdui:DisplayName>
  <mdui:Description xml:lang="sv">
   Applikation för att testa ditt eID
  </mdui:Description>
  <mdui:Description xml:lang="en">
   Application for testing your eID
  </mdui:Description>
  <mdui:Logo height="80" width="228">
   https://qa.test.swedenconnect.se/images/sc-logo.svg
  </mdui:Logo>
 </mdui:UIInfo>
</md:Extensions>
...
 • DisplayName - Detta är det namn som används av legitimeringstjänsten då den visar upp information för slutanvändaren om e-tjänsten, t.ex. "Logga in till E-myndigheten". Denna information skall finnas på svenska (xml:lang="sv") och engelska (xml:lang="en").
 • Description - En mer utförlig beskrivning av e-tjänsten. Denna information skall finnas på svenska (xml:lang="sv") och engelska (xml:lang="en").
 • Logo - Ett eller flera element som innehåller länkar till e-tjänstens logotyp/er. Följande regler gäller för detta element:
  • Bildens dimensioner måste anges i pixlar, t.ex. "height="80" width="228".
  • Alla länkar till bilder skall vara https, annars kan användaren få en varning via webbläsaren att vissa objekt inte är säkra.
  • Det är rekommenderat att logotyper har formatet SVG (vektorbaserat format).
  • Logotyper skall kunna visas på en vit bakgrund. Tänk därför på att logotypen inte ska ha vit text eller på annat sätt förutsätta att bakgrunden har en viss färg.
  • Logotypen bör vara transparent, dvs, den ska inte fylla i en egen bakgrundsfärg.

Nycklar

En e-tjänst måste deklarera det eller de certifikat som används för att signera och kryptera vid SAML-kommunikation. Antingen skall ett certifikat som kan användas för både signering och kryptering anges, eller så anges separata certifikat för signering och kryptering.

Exempel. Samma nyckel används för signering och kryptering:

<md:KeyDescriptor>
 <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <ds:KeyName>Signing</ds:KeyName>
  <ds:X509Data>
   <ds:X509Certificate>MIIE7DCCAtSgA....IRazyQ==</ds:X509Certificate>
  </ds:X509Data>
 </ds:KeyInfo>
</md:KeyDescriptor>

Exempel. Separata nycklar för signering och kryptering:

<md:KeyDescriptor use="signing">
 <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <ds:KeyName>Signing</ds:KeyName>
  <ds:X509Data>
   <ds:X509Certificate>
    MIIE7DC...RazyQ==
   </ds:X509Certificate>
  </ds:X509Data>
 </ds:KeyInfo>
</md:KeyDescriptor>
<md:KeyDescriptor use="encryption">
 <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <ds:KeyName>Encryption</ds:KeyName>
  <ds:X509Data>
   <ds:X509Certificate>
    MIIE7D...yEpbQAw==
   </ds:X509Certificate>
  </ds:X509Data>
 </ds:KeyInfo>
</md:KeyDescriptor>

Notera use="signing" respektive use="encryption".

För det/de certifikat som anges gäller följande regler:

 • Skall innehålla RSA-nycklar av lägst 2048-bitars nyckellängd.
 • Bör inte återanvändas mellan test- och produktionsmiljöer.

Notera att dessa certifikat inte behöver vara utgivna av en betrodd part, utan agerar endast som "nyckelbehållare".

Adresser och säkerhetskonfiguration

Alla meddelanden som skickas mellan parter i Sweden Connect-federationen är signerade. För en e-tjänst innebär detta att en legitimeringsbegäran (AuthnRequest) som skickas från en e-tjänst till en legitimeringstjänst (IdP) skall vara signerad.

En e-tjänst indikerar deklarerar i metadata att den skickar signerade "request" genom att tilldela attributet AuthnRequestsSigned värdet true.

...
<md:SPSSODescriptor AuthnRequestsSigned="true" 
          WantAssertionsSigned="false"
          protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol">
...

Om en e-tjänst dessutom kräver att intyg (assertions) skall vara signerade skall attributet WantAssertionsSigned sättas till true. Notera att responsmeddelandet i vilket intyget levereras alltid kommer vara signerat.


En e-tjänst skall enligt kapitel 3 av Deployment Profile for the Swedish eID Framework stödja både persistent och transient Name identifiers. Varje e-tjänst skall därför inkludera följande i sin metadata:

<md:NameIDFormat>
 urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent
</md:NameIDFormat>
<md:NameIDFormat>
 urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:transient
</md:NameIDFormat>

En e-tjänst måste deklarera den adress, eller de adresser, där e-tjänsten tar emot SAML-intyg.

<md:AssertionConsumerService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
 Location="https://qa.test.swedenconnect.se/saml2/post" 
 index="0" isDefault="true"/>

Följande regler gäller för angivna URL:er:

 • Endast https-URL:er accepteras.
 • Om mer än en URL anges bör den som är "default" markeras med isDefault="true". I annat fall används den med lägst index-attribut (om inget annat sätts i legitimeringsbegäran).
 • Samma URL:er får inte användas i test- och produktionsmiljöer samtidigt.

Organisations- och kontaktinformation

En e-tjänst skall inkludera information rörande organisationen för e-tjänsten.

<md:Organization>
 <md:OrganizationName xml:lang="sv">
  Myndigheten för digital förvaltning
 </md:OrganizationName>
 <md:OrganizationName xml:lang="en">
  Agency for digital government
 </md:OrganizationName>
 <md:OrganizationDisplayName xml:lang="sv">
  DIGG
 </md:OrganizationDisplayName>
 <md:OrganizationDisplayName xml:lang="en">
  DIGG
 </md:OrganizationDisplayName>
 <md:OrganizationURL xml:lang="sv">
  https://www.digg.se
 </md:OrganizationURL>
 <md:OrganizationURL xml:lang="en">
  https://www.digg.se/about-us
 </md:OrganizationURL>
</md:Organization>

Följande regler gäller:

 • Namnet som anges som OrganizationName skall finnas på svenska och överensstämma med det namn som angavs vid avtalstecknandet för anslutning till Sweden Connect.
 • Kapitel 2 i Deployment Profile for the Swedish eID Framework ställer också som krav att OrganizationDisplayName och OrganizationURL tilldelas.

En e-tjänst bör inkludera kontaktinformation för rollerna technical och support i sin metadata. Ett ContactPerson-element skall då innehålla elementet Company samt åtminstone ett EmailAddress och/eller TelephoneNumber-element.

<md:ContactPerson contactType="technical">
 <md:Company>Sweden Connect</md:Company>
 <md:EmailAddress>operations@swedenconnect.se</md:EmailAddress>
</md:ContactPerson>
<md:ContactPerson contactType="support">
 <md:Company>Sweden Connect</md:Company>
 <md:EmailAddress>support@swedenconnect.se</md:EmailAddress>
</md:ContactPerson>